ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze opdrachten en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hieronder inzien. Ook zijn onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met ons.,

Bedrijfsinformatie:
Musicalive
KvK Amsterdam: 3424554
BTW nummer: NL100198417B01

Artikel 1 – Defnites
A. “Musicalive “: rechtspersoon.
B. Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met “Musicalive ” door middel van een
boekingsbevestging een overeenkomst is aangegaan of op andere wijze met “Musicalive ” of
Artest een overeenkomst is aangegaan.
C. Artest: de natuurlijke persoon die op basis van de boekingsvereenkomst tussen opdrachtgever
en “Musicalive “wordt ingezet op een bepaald feest/evenement.

Artikel 2 – Algemeen
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door “Musicalive ” -al dan
niet in opdrachtverrichte werkzaamheden alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen
tussen “Musicalive ” en haar opdrachtgevers.
B. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door “Musicalive ” schrifelijk zijn
bevestgd.
mocht “Musicalive ” genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze
uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal “Musicalive ” jegens de opdrachtgever
gerechtgd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde,
voorwaarden.
C Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met artesten die worden
vertegenwoordigd door “Musicalive ” aangaande (vervolg)boeking(en). Indien de opdrachtgever
handelt in strijd met bovenstaande verplicht zij zich tot betaling aan “Musicalive ” van een
onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,- alsmede van € 1.000,00 voor elke dag of een
gedeelte daarvan dat de overtreding duurt onverminderd het recht van “Musicalive ” om volledige
schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 3 – Aanbiedingen
A. Alle aanbiedingen van “Musicalive ” zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding
bevaten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij
aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.
B. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heef “Musicalive ”
het recht het
aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
C Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichtng tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstg gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomst
A. De, tussen “Musicalive ” en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door
hetgeen hieraangaande over en weer is gestuurd, correct weergegeven.
B. Na de totstandkoming opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende
afspraken, zijn voor “Musicalive” slechts bindend, indien deze door haar schrifelijk aan de
opdrachtgever zijn bevestgd.
C Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partjen in onderling goedvinden worden
aangebracht dan worden veroorzaakt doordat de, ten tjde van het aangaan van de overeenkomst,
bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tjde van de uitvoering
blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en,
indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom.
D. Het staat “Musicalive ” (lees: de artest) vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst door
haar zal worden uitgevoerd. “Musicalive ” heef het recht bij de uitvoering van de overeenkomst,
in overleg met de opdrachtgever, bij verhindering van de geboekte artest een andere artest in te
schakelen, artesten van derden te betrekken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te
berekenen.”Musicalive ” houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel5 – Bepalingen Optreden – Verplichtngen Opdrachtgever
A. Opdrachtgever draagt zorg voor een (kleed)ruimte voor de artest welke afgesloten kan worden
of bewaakt wordt.
B. Indien opdrachtgever gebruik maakt van promote materiaal met de naam of afeelding van
artest dient hij –na voorafgaande schrifelijke toestemming van “Musicalive “- er zorg voor te
dragen dat tenminste twee exemplaren in het bezit gesteld worden van “Musicalive “.
C. Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient hij tevoren schrifelijke
toestemming te verkrijgen van Musicalive “. Tevens dienen ten minste vijf exemplaren in het bezit
gesteld te worden van “Musicalive “.
D. Indien zonder voorafgaande schrifelijke toestemming van “Musicalive ” opnames op geluiden/
of beelddragers worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matging
vatbare boete verschuldigd aan “Musicalive ” van € 10.000 euro. Voorts houdt “Musicalive ” zich
het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.
E. Er mogen geen beperkingen zijn tjdens de soundcheck en/of optreden van de artest. Indien de
artest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is,
heef “Musicalive “/de artest het recht zijn optreden te annuleren zonder dat de overeengekomen
vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen.
F. In alle advertentes en reclame dient de opdrachtgever voor “top billing” zorg te dragen. Indien
opdrachtgever op een andere manier reclame wenst te maken, dient hij “Musicalive ” hieromtrent
minimaal 14 dagen voor het feest/evenement schrifelijk op de hoogte te stellen.
G. De naam van de artest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei
product(en), tenzij hieromtrent schrifelijk tussen partjen overeenstemming is bereikt. De
naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertentes en promotemateriaal vermeld te zijn
die verbonden zijn aan die van de artest.
H. “Musicalive ” verschaf indien mogelijk op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s
en/of artwork van de artest. Alles blijf eigendom van “Musicalive ” en zal na gebruik onmiddellijk
worden geretourneerd.
I. Geen van de kosten ter promote e.d. zal voor rekening komen van “Musicalive “.
J. Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promote voordat een schrifelijke
bevestging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding
ontvangen is door “Musicalive “.
K. De artest is in generlei opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of
tjdschrif, tenzij de opdrachtgever van “Musicalive ” of de artest voorafgaand schrifelijk
toestemming heef gekregen.
L. Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en
licentes voor het feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen
en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van “Musicalive ” zal de opdrachtgever deze
aan “Musicalive ” tonen.
M. Het optreden zal gehouden worden op indoor feesten/evenementen, tenzij een en ander
specifek schrifelijk is overeengekomen.
N. Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van
merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. “Musicalive ” (artest) heef
te allen tjde het recht een ptreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door
opdrachtgever zijn gemeld.
O. De opdrachtgever is niet gerechtgd zonder schrifelijk toestemming van “Musicalive ” de
artest door te boeken naar derde(n). De opdrachtgever dient vooraf “Musicalive ” op de hoogte te
stellen van het uiteindelijke boekingsfee (artestenfee en boekingsfee) die wordt betaald voor het
optreden van de artest. Op het – 3 -eerste verzoek van “Musicalive ” zal opdrachtgever een bewijs
van de confrmate of betalingsbewijs van deze feest aan “Musicalive ” ter hand stellen.

Artikel 6- Boekingen in het Buitenland
A. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een business-class vliegtcket,
inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam.
B. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een luxe kamer met dubbel bed
en ontbijt in een hotel met tenminste drie sterren.
C. De artest zal worden vervoerd door een luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een
punctuele Engelssprekende chaufeur. Transport per openbaar vervoer of taxi is niet acceptabel.
D. Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door
opdrachtgever vergoed.

Artikel 7 – Gegevens Opdrachtgever
A. Opdrachtgever heef een zelfstandige verplichtng alle informate te verstrekken die relevant is
voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en
bescheiden, welke “Musicalive” overeenkomstg haar oordeel nodig heef voor het correct
uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tjdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
beschikking van “Musicalive ” te stellen.
B. “Musicalive ” heef het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment
dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtng heef voldaan. “Musicalive ”
heef bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artkel 8 – Prijs (-wijzigingen)
A. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de,
ten tjde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelastng, reis- en
verblijfosten.
B. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen “Musicalive ” en de
opdrachtgever, omstandigheden, terzake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van
de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is “Musicalive ” gerechtgd de prijs dien
overeenkomstg te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door
de opdrachtgever.

Artikel 9 – Annulering Artiest
A. Indien de artest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of
verplichtngen heef voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertjd plaatsvinden met het
feest/evenement, heef ” Musicalive ” het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal
in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan “Musicalive ” en opdrachtgever heef
geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 10 -Annulering Opdrachtgever
A. Opdrachtgever kan de boeking tot 30 dagen voor het evenement kosteloos annuleren.
B. Indien Opdrachtgever de boeking minder dan 30 dagen voor het feest/evenement annuleert,
dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.
C Indien Opdrachtgever de boeking tussen 21 en 14 dagen voor het feest/evenement annuleert,
dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.
D. Indien Opdrachtgever de boeking binnen 14 dagen voor het feest/evenement annuleert,
dient het volledige overeengekomen bedrag betaald te worden.

Artikel 11 – Overmacht
A. In geval van overmacht is “Musicalive ” gerechtgd de uitvoering van de overeenkomst zolang
op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
B. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor risico van “Musicalive ” en de artest behoort te komen. Vertraging bij of
wanprestate door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatg
ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming
door “Musicalive ” en artest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.
C. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te
staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partjen een regeling trefen over de
ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
D. “Musicalive ” is gerechtgd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering
van de betrefende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende
omstandigheid, zich aandiende.
E. “Musicalive ” behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe
veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door “Musicalive ” verricht
hadden moeten zijn.

Artikel 12- Controle en Reclame
A. De opdrachtgever is gehouden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de door “Musicalive ”
opgestelde
boekingsbevestging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren.
B. Onjuistheden dan wel onvolledig heden in de overeengekomen bevestging, welke na ontvangst
door de opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend
schrijven, ter kennis van “Musicalive ” te worden gesteld.
C Reclames welke “Musicalive ” meer dan 5 dagen nadat de door haar verrichte prestate is
geleverd, bereiken
zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de
opdrachtgever van ieder aanspraak tot gevolg.

Artikel 13 – Waarschuwingsplicht
A. De opdrachtgever is gehouden “Musicalive ” onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen
zodra zij het vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat het optreden dreigt niet door te gaan.
B. Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever
gehouden “Musicalive ” volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel
te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.
C De opdrachtgever is gehouden “Musicalive ” te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke
ontstaan door het optreden van de artest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestate door de opdrachtgever.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
A. Alle door “Musicalive ” verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn
gebaseerd op de bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.
B. “Musicalive ” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte)
en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door “Musicalive ” – al dan niet in opdracht – verrichte
werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door “Musicalive ” verrichte werkzaamheden,
behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van “Musicalive “.
C. “Musicalive ” is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel,
welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij “Musicalive ” de
overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt.
D. Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens “Musicalive ” te vergoeden welke is ontstaan als
gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de
artest en “Musicalive ” (platen, platenkofers, koptelefoon, tassen, jassen etc.)
E. Eveneens is “Musicalive ” niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de
overeenkomst in haar plaats heef gesteld of degene wiens hulp zij heef ingeroepen tot vervulling
van de overeenkomst.
F. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artkel bepaald, blijken
dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van “Musicalive ” dient te komen, dan zal
de totale aansprakelijkheid van Musicalive zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal
in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.
G. Indien “Musicalive ” ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de
overeenkomst met deopdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en
“Musicalive ” alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
H. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van “Musicalive ”
berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 15 – Betaling en Nacalculate
A. De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van “Musicalive ” ontvangt, binnen 30
dagen te voldoen, zonder enige afrek en zonder opschortng wegens vermeende wanprestate.
B. “Musicalive ” behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden
door te betalen onder afrek van honorarium, (derde)kosten, BlW en nog eventueel openstaande
facturen van eerdere datum. “Musicalive ” is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar
opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij geïnde bedragen onder
haar heef.
C. In geval van wanprestate, liquidate, faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever zullen diens (betalings)-verplichtngen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen
de (betalings)verplichtngen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval
“Musicalive ” omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtngen zal (kunnen) voldoen.
D. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval
van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door
“Musicalive ” een kwitante wordt afgegeven.
E. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoe
strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het
verschuldigde bedrag de wetelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, verschuldigd,
waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
F. Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke
15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter “Musicalive ” aantoont hogere kosten, waaronder
gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze
kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
G. Door de wederpartj gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heef op een latere factuur.

Artikel 16 – Zekerheidsstelling
A. “Musicalive ” is gerechtgd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstge) verplichtngen jegens “Musicalive ” zal voldoen.
B. Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tjde gehouden in geval van diens
faillissement, surseance van betaling, het stlleggen of liquidate van het bedrijf dan wel door dat
de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele
of gedeeltelijke vermogen verliest.

Artikel 17- Opschortng recht
A. In geval de opdrachtgever diens verplichtngen jegens “Musicalive ” niet nakomt heef deze,
zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de opdrachtgever heef plaatsgevonden.
B. Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt “Musicalive ”
eveneens toe in geval haar omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven
te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtngen jegens “Musicalive ” niet zal nakomen.

Artikel 18- Ontbinding
A. In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heef
“Musicalive “, het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te
brengen door een daartoe strekkende schrifelijke verklaring dan wel door een rechterlijke
uitspraak.
B. Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden
het positeve contractsbelang van “Musicalive ” en de artest te vergoeden.
C. Jegens de opdrachtgever is “Musicalive “, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de
hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.
D. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan
“Musicalive “/de artest zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is “Musicalive ” bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 19 – Geschillen
A. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten
overeenkomsten, is bij uitsluitng het Nederlandse Recht van toepassing.
B. De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluitng van iedere andere rechter bevoegd kennis
te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transactes, aanbiedingen, opdrachten
en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.